Kvalita povrchovej úpravy a rovnosť konštrukcií.

Konečná kvalita sadrokartónových konštrukcií nie je zatiaľ na Slovensku normovaná. Odporúča sa preto riadiť predpismi jednotlivých výrobcov. Napr. firma Rigips odvolávajúc sa na normu DIN 18 202 uvádza nižšie uvedené tolerancie a odchýlky.

Smernice pre kvalitu povrchu

Pre kvalitu dokončeného povrchu sadrokartónových konštrukcií sú zavedené 4. stupne kvality:

Q1 – základné tmelenie: pre povrchy, na ktoré nie sú kladené žiadne optické (dekoratívne) nároky
Q2 – štandardné tmelenie: pre obvyklé nároky na kvalitu povrchu
Q3 – špeciálne tmelenie: pre zvýšené nároky na kvalitu povrchu
Q4 – celoplošné tmelenie: pre najvyššie nároky na kvalitu dokončených povrchov
Ak nie sú v špecifikácii prác uvedené žiadne bližšie údaje o kvalite povrchu, považuje sa za štandardný stupeň Q2.

V praxi sa používajú rozdielne, často subjektívne kritériá, ktoré sa okrem rovinnosti orientujú predovšetkým na optické vlastnosti (napr. viditeľnosť formátov dosiek, či viditeľnosť a zreteľnosť škár).

Pri návrhu konkrétneho vyhotovenia povrchovej úpravy sadrokartónových konštrukcií je potrebné vychádzať na jednej strane z možností a povahy sadrokartónových konštrukcií, na druhej strane z konkrétnych podmienok na stavbe a požiadaviek zákazníka, resp. užívateľa stavby – spôsob osvetlenia povrchu (ploché svetlo), druh finálnej povrchovej úpravy atď.
V prípade, že sa má brať ohľad na špeciálne svetelné pomery – napr. „ploché svetlo“, alebo umelé osvetlenie – musí objednávateľ  zaistiť, aby podobné svetelné podmienky boli k dispozícii už pri tmelení.
Odporúčanie:
Keďže svetelné podmienky spravidla nie sú konštantné, odporúča sa posúdiť vykonanie povrchovej úpravy sadrokartónových konštrukcií (tmelenia) iba pre situáciu osvetlenia, ktorá bola definovaná pred vykonaním tmelenia, „tzv. svetelnú situáciu“ dohodnúť zmluvne.

Stupeň kvality Q1

Na povrchy, na ktoré nie sú kladené žiadne optické (dekoratívne) nároky, je postačujúce základné tmelenie zodpovedajúce stupňu kvality Q1 – ktoré zahŕňa:

 • zaplnenie škár sadrokartónových dosiek
 • prekrytie viditeľných častí upevňovacích prostriedkov.

Prečnievajúci škárovací tmel sa odstráni. Viditeľné stopy po náradí (napr. ryhy, preliačiny) sú prípustné. Základné tmelenie zahŕňa i zakrytie výstužných pások, ak je použitie pások na základe zvoleného systému tmelenia (závisí od druhu škárovacieho tmelu, tvaru hrán dosiek a druhu podkonštrukcie) potrebné.
Stupeň kvality Q1 sa odporúča na plochy, ktoré budú následne zakryté obkladmi. (Pod keramickým obkladom môže funkciu škárovacieho tmelu splniť vhodný druh obkladačského lepidla).
Brúsenie, rovnako ako nanášanie tmelu mimo bezprostredného okolia škáry, sa nevykonáva.

Stupeň kvality Q2

Na povrchy, na ktoré sú kladené obvyklé nároky na vyhotovenie povrchov sadrokartónových konštrukcií, je určené štandardné tmelenie – zodpovedá stupňu kvality Q2. Jeho účelom je zarovnanie škárovaných plôch s povrchom dosiek bez stupňovitých prechodov. Tmelenie zahŕňa:

 • základné tmelenie Q1
 • dodatočné tmelenie (tmelenie „na jemno“, finálne pretmelenie).

Pri tomto stupni kvality nesmú zostať viditeľné odtlačky po spracovaní, alebo prechody škárovacieho či finišovacieho tmelu. Po dokončení tmelenia je nutné v prípade potreby tmelené plochy prebrúsiť.
Tento povrch je vhodný napríklad pre:

 • tapety (so strednou, či hrubou štruktúrou)
 • nelesklé nátery/povlaky (napr. disperzné nátery), ktoré sa nanášajú valčekom
 • dodatočné strednozrnné vrchné omietky, ak sú pre sadrokartónové konštrukcie určené výrobcom.

Pozn.: Kvalita povrchu Q2 nie je dostatočná v prípade dopadajúceho „plochého svetla“.

Stupeň kvality Q3

Ak sú na tmelený povrch kladené zvýšené nároky, sú nutné dodatočné opatrenia prekračujúce základné a štandardné tmelenie – ide o špeciálne tmelenie, zodpovedajúce stupňu kvality Q3, ktoré zahŕňa:

 • štandardné tmelenie Q2 a
 • širšie tmelenie škár a pretmelenie zostávajúceho povrchu kartónu vhodným tmelom na konečnú úpravu.

Po dokončení tmelenia je nutné v prípade potreby tmelené povrchy prebrúsiť.
Tento povrch je vhodný napríklad pre:

 • tapety (s jemnou štruktúrou)
 • matné nátery/povlaky bez štruktúry, nanášané molitanovým valčekom či nástrekom
 • dodatočné jemnozrnné vrchné omietky, ak sú na sadrokartónovú konštrukciu určené výrobcom.

I pri špeciálnom tmelení nie sú pri dopade „plochého svetla“ vylúčené v obmedzenej miere viditeľné stopy po spracovaní, miera a rozsah takých stôp je však oproti štandardnému tmeleniu menšia.

Stupeň kvality Q4

Na splnenie najvyšších nárokov na tmelený povrch je nutné urobiť jeho celoplošné pretmelenie. Na rozdiel od špeciálneho tmelenia Q3 sa celá plocha pokryje súvislou vrstvou vhodného tmelu či omietky. Tmelenie podľa stupňa kvality Q4 zahŕňa:

 • štandardné tmelenie Q2 a
 • široké tmelenie škár a celkové pretmelenie a vyhladenie povrchu vhodným tmelom (hrúbka vrstvy je do 3 mm).

Po dokončení tmelenia je nutné v prípade potreby tmelené plochy prebrúsiť.
Tento povrch môže byť vhodný napríklad pre:

 • špeciálne tapety (napr. kovové, alebo vinylové tapety s leskom)
 • lázúry a nátery/povlaky so stupňom lesku do strednej lesklosti
 • špeciálne štuky, alebo iné vysoko kvalitné hladké druhy povrchových úprav, ak sú pre sadrokartónové konštrukcie určené ich výrobcom.

Povrchová úprava, ktorá spľňa najvyššie nároky podľa tejto klasifikácie, minimalizuje možnosť viditeľných nerovností povrchu dosiek a škár. Ak môže vzhľad hotového povrchu byť ovplyvnený „plochým svetlom“, zabraňuje táto úprava nežiaducim efektom (napr. zmenám tieňovania alebo minimálnym lokálnym nerovnostiam). Nie je možné ich však vylúčiť úplne, pretože vplyvy svetla sa rôznia v širokom pásme a nie je možné ich jednoznačne podchytiť a vyhodnotiť. Okrem toho je nutné prihliadnuť k obmedzeným možnostiam ručnej úpravy.
V jednotlivých prípadoch môže v spojení so špeciálnymi povrchovými úpravami a technikami nastať nutnosť ďalších opatrení na prípravu povrchu pred ich aplikáciou (napr. lesklé nátery, lakové tapety).

 

Rovinnosť hotových konštrukcií

Lícne plochy hotových rovinných konštrukcií musia bez ohľadu na ich sklon či polohu zodpovedať ďalej uvedeným toleranciám rovinnosti.

Tolerancia rovinnosti (x) hotových konštrukcií sa meria na ľubovoľnom mieste plochy konštrukcie pomocou rovnej laty. Odstup meraných bodov (l) sa volí podľa veľkosti posudzovanej plochy. Na meranie tolerancie plôch s jedným rozmerom presahujúcim 10 m sa však vždy volí lata dĺžky 4 m . Príložná lata sa môže prikladať na plochu v ľubovoľnom smere. Tolerancie namerané pod príložnou latou medzi meranými bodmi nesmú presiahnuť hodnoty uvedené v tabuľke. Pokiaľ sú kladené zvýšené nároky na rovinnosť plôch, je nutné ich v špecifikácii prác osobitne dojednať.

Povrchová úprava sadrokartónu

Odstup meraných bodov l (m) 0,1 1 2 4
 Medzná tolerancia x podľa obrázku v milimetroch Toleranciav mm
Štandardné vyhotovenie - steny s hotovými povrchmi a spodné strany stropov, napr. omietnuté steny, obklady stien, podhľady
3,0 5,0 7,0 10,0
Vyhotovenie so zvýšenými nárokmi – steny s hotovými povrchmi a spodné strany stropov, napr. omietnuté steny, obklady stien, podhľady 2,0 3,0 5,0 8,0

 l = dĺžka príložnej laty
x = odchýlka od príložnej laty

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.